كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی

الف : رسیدگی و صدور رای نسبت به پرونده‌های گمرکات مختلف که از لحاظ تشخیص و تطبیق نوع کالا با مندرجات تعرفه گمرکی ،

مورد اختلاف واقع شده است .
ب : رسیدگی و صدور رای در مورد هر اختلافی که در اجرای مقررات گمرکی و مقررات عمومی صادرات و واردات ناشی می‌شود .
ج : مشاوره و اظهارنظر در مورد طرح ها و یا گزارش ها یا پیشنهادهای رسیده به گمرک .
د : رسیدگی به درخواست های استعلام تعرفه‌بندی بین گمرکات کشور و بازرگانان .
هـ : رسیدگی به درخواست های تعرفه‌بندی کالا قبل از ورود .
در صورت تصویب اکثریت اعضا در مورد رای صادره ،‌ هرگاه ما به التفاوت موضوع اختلاف پنج میلیون ریال و کمتر باشد ، رای مربوطه قطعی خواهد بود و در مورد مبلغ مابه التفاوت بیشتر می باید صریحا به قابل تجدیدنظر بودن رای اعلام نظر نمایند و طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضای تجدیدنظر نمایند .
کمیسیون تجدیدنظر
کمیسیون تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء به موارد زیر رسیدگی می نماید :
الف : رسیدگی به پرونده‌هائی که مبلغ مورد اختلاف بین رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و مبلغ مورد قبول صاحب کالا بدون احتساب جریمه از مبلغ پنج میلیون ریال کمتر نباشد .
ب : رسیدگی به رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که ظرف مدت ۲۰ روز مورد اعتراض گمرک و صاحب کالا قرار گرفته باشد .
تعداد اعضاء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی متشکل از هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان هفت نفر دو نفر از صاحب منصبان وزارت دارائی و وزارت بازرگانی و بقیه از کارمندان بصیر و مطلع گمرک برای مدت دو سال به موجب احکام رسمی بترتیب از طرف وزرای دارائی و بازرگانی و رئیس‌کل گمرک ایران انتخاب می‌شوند .

Top